wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
środa, 28-06-2017, godz. 15.30
ZARZĄDZENIE NR 221/2017 PREZYDENTA Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1), w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.2) oraz w związku z § 2 ust.4 pkt 3 oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.3288) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Legionowo o zasięgu gminnym, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w Legionowie w terminie od 1 lipca 2017 r. do 12 września 2017 r.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii i wniosków do projektu programu na adres email: ngo@um.legionowo.pl oraz otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które się odbędzie w dniu 12 września 2017 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

§ 4. 1. Opinie i wnioski do projektu programu, które wpłyną drogą elektroniczną do dnia 10 września 2017 r. oraz podczas otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami w dniu 12 września 2017 r. podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, która przekaże swą opinię Prezydentowi Miasta Legionowo.

2. O zasadności przyjęcia wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.

3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w terminie do 31 października 2017 r.

4. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie www.legionowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 31 października 2017 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE