wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
poniedziałek, 19-06-2017, godz. 10.43
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Grzybowej 3 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.

9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 8E, 8F i 8G, na rzecz współużytkowników wieczystych.
10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej ulicy w Legionowie.

12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Serwisowa ulicy w Legionowie.

13. Sprawy wniesione.

14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Mirosław Pachulski

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE