wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXXII sesja Rady Miasta Legionowo
piątek, 16-06-2017, godz. 13.15
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Legionowo 28 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Grzybowej 3 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 8E, 8F i 8G, na rzecz współużytkowników wieczystych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej ulicy w Legionowie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Serwisowa ulicy w Legionowie.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR - Kazachstanu.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

24. Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo za 2016 rok.

25. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

26. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

27. Wolne wnioski.

28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE