wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Protokół z otwartego naboru kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji
środa, 14-06-2017, godz. 15.53
Na podstawie Zarządzenia Nr 207/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia naboru na członków Zespołu ds. Rewitalizacji

Otwarty nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem powoływania członków Zespołu ds. Rewitalizacji (zwanym dalej Regulaminem), stanowiącym złącznik do Zarządzenia Nr 207/2017 Prezydenta Miasta Legionowo.


W wyniku naboru wyłoniono czterech z dziesięciu członków Zespołu ds. Rewitalizacji - przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawiciela przedsiębiorców działających na terenie Legionowa oraz dwóch mieszkańców Legionowa.

Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Miasta Legionowo.

Informacja o otwartym naborze, zgodnie z punktem 6 Regulaminu, została podana na stronie internetowej Miasta Legionowo - http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci;id- 8541 dnia 2 czerwca 2017 r. Na podstawie punktu 7 Regulaminu termin na składanie kandydatur trwał do 9 czerwca 2017 r.

W trakcie naboru wpłynęły łącznie 4 kandydatury – 2 złożone w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz dwie przesłane drogą elektroniczną na adres fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl.


Zgodnie z punktem 12 Regulaminu wszystkie kandydatury przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Na podstawie punktu 13 Regulaminu odstąpiono od oceny merytorycznej.

W wyniku naboru na członków Zespołu ds. Rewitalizacji (zgodnie z punktem 2 Regulaminu,
podpunktami c, d, e) wybrani zostali:


• Pan Erazm Domański – przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie
Legionowa,
• Pan Jacek Jóźwiak – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie Legionowa,
• Pani Tamara Stasiak – mieszkanka Legionowa,
• Pan Robert Nowiński – mieszkaniec Legionowa.

Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo (zgodnie z punktem 4 Regulaminu) w terminie do końca czerwca 2017 r.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE