wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
środa, 14-06-2017, godz. 15.29

EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju. Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

W dniu 20 czerwca zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo, gdzie w godzinach 9-15 będzie czynne stoisko NFZ Mazowsze.

Druk wniosku będzie do poboru na miejscu, jednak osoby, które chcą złożyć wniosek z upoważniem odbioru przez inną osobę powinny pobrać pierwszą stronę wniosku ze strony http://www.nfz-warszawa.pl i dołączyć upoważnienie dla danej osoby (druk również do pobrania ze strony).

UWAGA!
Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jednocześnie przypominamy, że karta EKUZ zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:

 • zatrudnionych,

 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,

 • pobierających rentę,

 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,

 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

 • kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat)

Jak długo ważna jest karta EKUZ dla pozostałych osób?

5 lat - karta wydana dla  osób pobierających świadczenia emerytalne.

6 miesięcy - karta wydawana dla osób nieubezpieczonych uprawnionych na podstawie przepisów krajowych:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,

 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

2 miesiące- karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni  - karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni - karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta EKUZ dla niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille'a.

Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.

Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: KARTA DLA OSOBY NIEWIDOMEJ.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE