wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXXI Sesja Rady Miasta Legionowo
piątek, 19-05-2017, godz. 08.05
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Legionowo 31 maja 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na przeniesienie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Jagiellońskiej w Legionowie, na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Legionowskiego, z przeznaczeniem pod budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP do usunięcia naruszenia prawa z 12 kwietnia 2017 r. uchwałą Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa – w części obejmującej teren działki o nr ewid. 59/4 z obrębu ewid. nr 43.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo z kontroli problemowej pn. „Kontrola w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Legionowo w roku 2016 na zadanie pt. Prowadzenie schroniska dla 38 bezdomnych mężczyzn.”.

14. Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum gminnym zarządzonym za dzień 26 marca 2017 r.

15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Legionowo.

17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

18. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE