wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie zatrudni w pełnym wymiarze pracownika administracji – pomoc administracyjna (biurowa)
wtorek, 25-04-2017, godz. 15.41
Wymagania konieczne dla kandydatów:

Wymagania konieczne dla kandydatów:

1. Stały nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz telefonicznej – zgłaszanie usterek o awarii odpowiedzialnym za to pracownikom i firmom specjalistycznym.

1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji.

2. Obsługiwanie dziennika elektronicznego w zakresie ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Prowadzenie rejestru loginów, haseł do centrali telefonicznej i kserokopiarek oraz bieżąca aktualizacja.

4. Prowadzenie ewidencji rachunków dotyczących zaopatrywania szkoły oraz sporządzanie dokumentacji z nią związanej.

5. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z zapisami wynikającymi z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6. Kompletowanie wniosków pracowników, emerytów i rencistów o zapomogi, pożyczki i o wypoczynek (we współpracy z Komisją Socjalną).

7. Kompletowanie wniosków nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów o pomoc zdrowotną oraz przedstawianie Komisji Zdrowotnej w celu rozpatrzenia.

8. Przygotowywanie zarządzeń i komunikatów dyrektora szkoły oraz prowadzenie ich rejestru.

9. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników.

10. Prowadzenie dokumentacji związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

11. Prowadzenie rejestru książeczek sanitarno-epidemiologicznych oraz przestrzeganie ich aktualizacji.

12. Przygotowywanie oraz prowadzenie rejestru uchwał rady pedagogicznej.

13. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej szkoły.

14. Zaopatrywanie szkoły w środki czystości, materiały piśmienne, druki i urządzenia.

15. Udział w organizowaniu i przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego.

16. Obsługa kserokopiarki i monitoringu szkolnego.

17. Archiwizowanie spraw wynikających ze swojego zakresu obowiązków.

18. Wykonywanie innych czynności oraz poleceń dyrektora i wicedyrektorów szkoły w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz funkcjonowaniem szkoły.

Wymagania dodatkowe:

1. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

2. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,

3. Współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys,

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy,

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Miejsce i termin składania dokumentów: Dokumenty należy składać osobiście w kadrach Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 maja 2017 r., do godz. 1500, liczy się data stempla pocztowego. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc administracyjna (biurowa) w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie”

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE