wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXX sesja Rady Miasta Legionowo
piątek, 14-04-2017, godz. 08.04

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miasta Legionowo 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00.
 

Realizacja pkt. 1 i 2 odbędzie się przy Arenie Legionowo przy ul. Bolesława Chrobrego 50B.

Realizacja pkt. 3-23 rozpocznie się o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Akcja sadzenia drzew przy Arenie Legionowo i w Parku Zdrowia.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Stypendia sportowe.

5. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem, po przeprowadzeniu przetargu, lokalu znajdującego się w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Stefana Batorego 10 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B w Legionowie, z przeznaczeniem na Niepubliczną Bursę Sportową prowadzoną przez LTS Legionovia i Legionovia S.A.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe wydzierżawienie, części nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej w Legionowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rozwojową dla dzieci i młodzieży.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Targowej 73, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 104 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m².

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku J. S. z 5 kwietnia 2017 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

19. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie za 2016 rok.

20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE