wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osoby na stanowisko wychowawcy w klubie młodzieżowym – ½ etatu.
środa, 05-04-2017, godz. 09.50

Zadania:
1. Sprawowanie opieki nad wychowankami i stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju.
2. Organizowanie zajęć dydaktycznych rozwijających indywidualne zdolności dzieci i młodzieży.
3. Współpraca z rodzinami, szkołą, OPS, Samorządem Wychowanków i innymi instytucjami działającymi w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży.
4. Współudział w opracowywaniu indywidualnych planów pracy.
5. Współpraca z innym placówkami w tym kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania imprez towarzyskich, wycieczek itp.
6. Realizacja zadań i celów wynikających z planu roboczego i regulaminu klubu.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
8. Dbanie o bezpieczeństwo i porządek w trakcie zajęć klubu.
9. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych obowiązujących w Ośrodku.

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo—wychowawczej.
2. Wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
3. W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oferujemy: umowę o pracę, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju osobistego.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 10 lub na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl bądź też przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28, 05 -120 Legionowo.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE