wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na r.szk. 2017/2018
poniedziałek, 20-03-2017, godz. 11.54

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na r.szk. 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Strona rekrutacyjna dla rodziców: legionowo.formico.pl

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 28 marca 2017 r. o godz. 12.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2017/2018 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w latach 2014 – 2011 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice / opiekunowi prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogę ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2017/2018 w przedszkolu / szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 20 marca do 27 marca 2017 r. do godz.12.00.
Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach.

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2017/2018 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli / szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem/szkoła pierwszego wyboru.

Rodzice / prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru.

Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.

Rodzice / prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły / przedszkola.

Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola / szkoły pierwszego wyboru.

Do wniosku składanego w przedszkolu / szkole pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole wskazanych na liście preferencji.

Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 10.04.2017 r. do godz. 16.00.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj. data i godzina potwierdzenia wniosku przez placówkę.

Wnioski niekompletne tj. niezawierające stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub niezawierające podpisów rodziców / opiekunów prawnych oraz wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjmowane i nie będą potwierdzane przez placówkę.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły, w której zorganizowany będzie oddział przedszkolny. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), a także może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium , którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkola / szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu / szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola / szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie nr 109/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE