wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXIX sesja Rady Miasta
piątek, 17-03-2017, godz. 16.26

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Legionowo 29 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Legionowo 29 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Legionowo do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo.

15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE