wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalisty - kasjera
czwartek, 16-03-2017, godz. 13.58
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko.

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
05 – 120 Legionowo
ul. Królowej Jadwigi 11
tel: 22 774 – 40 – 31
 

2. Stanowisko pracy:
Specjalista-kasjer
wymiar zatrudnienia – 1/2 etat

3. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe lub średnie niezbędne do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku,
5) co najmniej 3- letni staż pracy
6) znajomość i umiejętność stosowania podstaw rachunkowości,
7) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
9) gotowość podjęcia pracy od dnia 3.04.2017r.


4. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w obsłudze klienta
2) dokładność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, uczciwość, komunikatywność i umiejętność

współpracy

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
2) sporządzanie raportów kasowych,
3) wystawianie faktur VAT,
4) sporządzanie wykazów godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
5) prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania dotyczących operacji kasowych,
6) prowadzenie rejestru składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
7) dekretowanie dokumentów księgowych,
8) prowadzenie rejestru VAT

9) pomoc przy analizach księgowych

6. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Praca wykonywana w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w wymiarze ½ etatu w podstawowym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym, bezpośredni kontakt z klientem.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Informuję, że w miesiącu lutym 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%

8. Wymagane dokumenty:
- podpisany odręcznie list motywacyjny,
- podpisany życiorys - curriculum vitae,
- podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopie świadectw pracy, a w przypadku osoby aktualnie zatrudnionej zaświadczenie o

zatrudnieniu,
- kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- podpisane oświadczenie o gotowości podjęcia pracy od dnia 4 kwietnia 2017r.

- podpisane oświadczeni o następującej treści: „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesu rekrutacji na wolne

stanowisko pracy. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Dyrektor ZSO nr 2 w

Legionowie. Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/ny o

prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty-kasjera” należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 11.
Termin składania dokumentów upływa 27.03.2017r. o godz.1500 , przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie telefonicznie zaprosi kandydatów, spełniających wymagania, na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie (www.zso2.Legionowo.pl) zakładka - oferty pracy oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

Dyrektor
/-/mgr Maria Serdeczna

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE