wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Nowe zasady usuwania drzew z działek prywatnych
poniedziałek, 13-03-2017, godz. 12.21

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz.2249). W związku z wieloma wątpliwościami mieszkańców i nieścisłymi informacjami podawanymi w mediach w jakich przypadkach można usuwać drzewa z działek prywatnych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134 j.t. ze zm.), przedstawiamy aktualne zasady usuwania drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 83f. ust.1 pkt 3a ustawy na usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest wymagane zezwolenie. Jeżeli jednak usunięcie drzewa lub krzewu związane jest z działalnością gospodarczą prowadzoną na nieruchomości należy złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie

osoby fizyczne

Przepis dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości. Jeżeli dana nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny chociażby dotyczyłoby to tylko jednego ze współwłaścicieli gruntu drzew usuwać nie wolno.

działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza nie musi być prowadzona przez właścicieli działki, na której rosną drzewa. W przypadku wydzierżawienia czy użyczenia części działki pod działalność gospodarczą usuwanie drzew wymaga zezwolenia. Dotyczy to również sytuacji gdy osoba nie prowadząca działalności gospodarczej chce usunąć drzewa kolidujące z budową budynku usługowego czy handlowego.

działki leśne

na terenie Legionowa znajduje się kilka tysięcy działek leśnych lub częściowo leśnych należących do prywatnych właścicieli. Zmieniona ustawa o ochronie przyrody nie reguluje zasad usuwania drzew rosnących na takich działkach. Właściciele tych działek usuwanie drzew powinni uzgadniać ze Starostą legionowskim zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( Dz.U. z 2015 poz.2100).

ochrona gatunkowa

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 oraz § 9 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową zakazuje się niszczenia, usuwania lub uszkadzania ich gniazd i innych schronień. Zakaz nie dotyczy usuwania, od dnia 16 października do końca lutego, gniazd z budek dla ptaków i ssaków oraz gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. W innych przypadkach, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 t.j.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną na czynności podlegające zakazom.

zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 ze zm.) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014, poz. 1408) w stosunku do dziko występujących gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakazy umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkadzania, niszczenia siedlisk.

Ocena czy w obrębie zadrzewienia (na drzewie lub w jego pobliżu) znajdują się chronione gatunki lub ich schronienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin albo grzybów, to zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 t.j.) Generalny Dyrektor Ochrony

Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną na czynności podlegające zakazom.

Należy pamiętać, że kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego drzewa są potrzebne ludziom?

Jedną z najważniejszych funkcji drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych w tym komunikacyjnych. Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi takimi jak: dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk) bądź adsorbując je na powierzchni liści, w tym także igieł;

Drzewa produkują tlen niezbędny do życia większości organizmów żywych. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie ponad 100 kg tlenu. Dla porównania jeden dorosły człowiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg tlenu. Jedna 60 letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średnio dobowe zapotrzebowanie trzech osób (1350-1800 litrów). Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu fotosyntezy wynika, że z 1 m² powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego nawet ponad 1 kg czystego tlenu.
Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg);

Drzewa pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, którego nadmiar przyczynia się do zachwiania równowagi w przyrodzie czego wynikiem są anomalie pogodowe (wichury, burze). Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 700 kg życiodajnego tlenu. Jedno drzewo (25 metrów wysokości ) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne;

Drzewa regulują wilgotność powietrza oraz stosunki wodne zarówno wód gruntowych jak i powierzchniowych m.in. ograniczając skutki intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto pełnią funkcję glebochronną powstrzymując degradację gleb;

Drzewa obniżają temperaturę otoczenia. Działanie chłodzące jednego drzewa można przyrównać do pięciu klimatyzatorów pracujących całą dobę;

Drzewa za pomocą systemów korzeniowych, pobierają i dezaktywują związki metali ciężkich ze skutecznością sięgającą od 40% do 70%, dodatkowo towarzyszące roślinom bakterie powodują rozkład szeregu związków organicznych, w tym szkodliwych wielopierścieniowych aromatycznych;

Drzewa są siedliskiem dla fauny (ptaki, owady, pajęczaki), flory i grzybów. Razem tworzą zwarty ekosystem bardzo ważny dla zachowania równowagi w przyrodzie. Szczególnie cenne są stare, próchniejące drzewa. W ich wnętrzu występuje wiele pożytecznych zwierząt, w tym zapylających uprawy pszczół i trzmieli, a także ptaków drapieżnych i owadożernych oraz nietoperzy, które wspomagają rolników w walce ze szkodnikami;

Drzewa wytwarzają substancje lotne, które pomagają w leczeniu chorób układu oddechowego. Olejki eteryczne i żywice wytwarzane przez sosny, poza silnym działanie m dezynfekcyjnym , obniżają ciśnienie krwi i wpływają uspokajająco;

Drzewa posiadają też niewątpliwe walory krajobrazowe, przyczyniając się do tworzenia unikalnego charakteru danego miejsca szczególnie ważne w miastach o zwartej zabudowie, do których należy Legionowo.

Mając na uwadze powyższe usuwanie drzew powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, czyli drzew nierokujących szans na przeżycie, w sposób ewidentny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników nieruchomości lub ich mienia, a także ograniczających użytkowanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE