wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Raport z konsultacji społecznych dot. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3
piątek, 17-02-2017, godz. 09.38

Konsultacje społeczne zostały przygotowane i przeprowadzone przez Wydział Edukacji. Akcja informacyjna obejmowała wysłanie zaproszeń na spotkanie konsultacyjne rodzicom dzieci urodzonych w roku 2010 i 2011 zamieszkującym obszar osiedla Batorego oraz przyległych ulic do granicy z ulicą Jagiellońską, Piłsudskiego, Kościuszki i Warszawską, a także wywieszenie zaproszeń dla pozostałych rodziców w blokach na Osiedlu Batorego.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 30 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie w Zespołu Szkół nr 3 w formie protokołowanego spotkania otwartego. Spotkanie przeprowadzone zostało z udziałem:

1) Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo – Piotra Zadrożnego;

2) Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie – Katarzyny Janickiej;

3) Wicedyrektorów Zespołu Szkół nr 3 – Aldony Mirzejewskiej i Beaty Niziołek;

4) Naczelnika Wydziału Edukacji – Anny Łasińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele szkoły, którzy przygotowali zajęcia tematyczne dla dzieci.

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny podkreślił, że spotkanie związane jest z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego w Gminie Legionowo. Przyjęta reforma oświaty wymusiła konieczność analizy rejonów poszczególnych szkół, z których najbardziej obciążoną pod względem liczby uczniów i funkcjonujących oddziałów będzie Szkoła Podstawowa nr 1. Dlatego też proponujemy zmianę rejonu szkoły z SP 1 na SP 3 uczniom zamieszkującym obszar osiedla Batorego oraz przyległych ulic do granicy z ulicą Jagiellońską, Piłsudskiego, Kościuszki i Warszawską oraz rozpoczynającym naukę w klasach I w roku szkolnym 2017/2018 oraz kolejnych latach szkolnych. Zmiana ta nie obejmie dzieci, które aktualnie są w tzw. "zerówce" w Szkole Podstawowej nr 1, z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi będą mogły być przyjęte na wniosek rodziców bez postępowania rekrutacyjnego do klasy I. W przypadku dzieci, które mają już rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 1, będą one brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym, ale wśród kryteriów rekrutacji do klasy I najwyżej punktowanym kryterium jest to związane z posiadaniem rodzeństwa w danej szkole. Zakładana zmiana dotyczy tak naprawdę dzieci, które aktualnie są w przedszkolu.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 Magdalena Krysik, zaprezentowała atuty szkoły, tj. kameralne zespoły klasowe, brak anonimowości, szybsza możliwość identyfikacji problemów i zdolności, liczne koła zainteresowań, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej: psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, prowadzona od 2011 roku wymiana międzynarodowa, obiady oraz II śniadania.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 Beata Zamielska przedstawiła prezentację multimedialną podkreślającą dostosowaną do potrzeb dzieci bazę szkoły, nowoczesne pracownie komputerowe, 2 place zabaw, pracę świetlicy szkolnej ( 3 sale + osobna świetlica dla "zerówki").

Rodzice pytali czy decyzja w sprawie zmiany rejonu szkoły właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania została już podjęta. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że decyzję podejmie Rada Miasta Legionowo na sesji w dniu 28 lutego br., a to spotkanie ma służyć przedstawieniu naszej propozycji. Podkreślił również, że Zespół Szkół nr 3 to bardzo dobre warunki nauki – liczba uczniów obecnie ok. 500 ze średnią liczebnością klasy 20 uczniów i mniej. Dla porównania w Zespole Szkół nr 1 uczy się obecnie ponad 1000 uczniów, a w wyniku reformy liczba klas wzrośnie z 44 do 50.

Rodzice pytali o możliwość umieszczenia w jednej klasie dzieci z całej grupy przedszkolnej. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 odpowiedziała, że zawsze stara się uwzględniać takie prośby, wystarczy je zaznaczyć na zgłoszeniu do szkoły.

Pytano także o czas prowadzenia zajęć w "zerówce". Dyrektor ZS 3 powiedziała, że zajęcia odbywają się w godzinach 8 – 13, a następnie dzieci korzystają z opieki świetlicowej w tej samej sali. Rodzice zainteresowani byli nauczanymi w szkole językami obcymi. Dyrektor ZS 3 podkreśliła, że wiodącym językiem jest język angielski, ale nie ma przeszkód, żeby odbywały się zajęcia z drugiego języka obcego.

Pytania dotyczyły także terminów rekrutacji do "zerówki" i zapisów do klas I. Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że w przypadku rekrutacji do "zerówki" to będzie ona prowadzona w formie elektronicznej i planowana jest na dwa ostatnie tygodnie marca. Natomiast zapisy do klas I będą odbywały się w kwietniu.

Rodzice pytali o lokalizację sal lekcyjnych dla "zerówki" i klas I – III. Dyrektor ZS 3 odpowiedziała, że "zerówka" dysponuje salą na parterze a klasy I – III w wydzielonym skrzydle szkoły.

Na koniec spotkania rodzice obejrzeli film przygotowany przez nauczycieli i uczniów oraz otrzymali broszury informacyjne o szkole. Mieli również możliwość obejrzenia sal. Podczas dyskusji nie zgłoszono negatywnych uwag co do proponowanej zmiany reform szkoły. Po spotkaniu jeden z rodziców zgłosił swoje niezadowolenie z tego rozwiązania z uwagi na to, że jego dziecko ma wielu starszych kolegów w Szkole Podstawowej nr 1. Otrzymał informację, że dyrektor szkoły zawsze ma prawo przyjąć ucznia spoza rejonu szkoły, jeśli tylko dysponuje wolnymi miejscami.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

 

Piotr Zadrożny

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE