wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXVIII Sesja Rady Miasta
czwartek, 16-02-2017, godz. 15.56

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Legionowo 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów w Spółce KZB Legionowo Sp. z o.o.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Kaszubskiej 2, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego i przy ulicy Suwalnej oraz przy ulicy Olszankowej, osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, osobom, które korzystały z tych pomieszczań na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia „PULS V.Perzyna i wspólnicy spółka jawna”.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Legionowie i obwodowych komisji do spraw referendum.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Legionowie.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie.

28. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

29. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

30. Wolne wnioski.

31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE