wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Wyniki konsultacji społecznych dot. lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 7 od r.szk. 2017/2018
czwartek, 02-02-2017, godz. 15.09

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie odbyły się konsultacje społeczne z udziałem:

1) Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo – Piotra Zadrożnego;

2) Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie – Marii Serdecznej;

3) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 – Mariusza Borkowskiego;

4) Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Legionowo – Anny Łasińskiej.

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo przedstawił cel spotkania - wdrażanie nowego ustroju szkolnego, co w przypadku Gminy Legionowo oznacza brak zmian w stosunku do tego
co funkcjonuje aktualnie. Kilka lat temu przy każdej ze szkół podstawowych zostało utworzone gimnazjum natomiast w przypadku Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ze względu na istnienie dwóch dużych budynków szkolnych przy jednej ulicy zdecydowano
o ujednoliceniu rejonów Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2. Zastępca Prezydenta Miasta podkreślił, że właśnie ta bliska lokalizacja obu szkół i zapewnienie odpowiedniego komfortu nauki spowodowały, że wdrażając tę reformę zaplanowaliśmy zlokalizowanie Szkoły Podstawowej
nr 7 w dwóch budynkach. Powiedział również, że jest to rozwiązanie przejściowe a zmiana
ta będzie dotyczyła klas VII – VIII.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Mariusz Borkowski zaznaczył, że to rozwiązanie jest propozycją organu prowadzącego, a ostateczne decyzje w tej sprawie będą należały do Rady Miasta Legionowo. Pan Dyrektor poinformował rodziców, iż w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 będą mieli do dyspozycji 4 sale lekcyjne oraz pracownie przedmiotowe. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 podkreślił również,
że uzyskał zapewnienie, że plan lekcji Szkoły Podstawowej nr 7 będzie stanowił podstawę
do ułożenia planu lekcji - obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; zostanie zwiększona pomoc psychologiczno – pedagogiczna; przyznany dodatkowy etat wicedyrektora oraz pozostaną obecni wychowawcy.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Maria Serdeczna zaprezentowała ofertę swojej szkoły adresowaną do uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Propozycja obejmowała:

- 4 sale lekcyjne do wyłącznej dyspozycji;

- korzystanie z pracowni informatycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness, biblioteki, stołówki szkolnej, patio, szatni, radiowęzła, parkingu rowerowego, gabinetu pielęgniarki;

- korzystanie z wyposażenia sal tj. laptopów, rzutników, telewizorów dotykowych;

- możliwość współpracy w ramach Festiwalu Nauki (w tym z CNK), udziału we wspólnych projektach edukacyjnych, wspólnych zajęciach pozalekcyjnych, w ramach samorządu uczniowskiego, wolontariatu, szkółki kolarskiej oraz udziału w międzynarodowych egzaminach
z języka angielskiego na terenie szkoły. Pani Dyrektor podkreśliła również, że szkoła jest bezpieczna, a przeprowadzony audyt bezpieczeństwa potwierdza wysokie ponad 90% poczucie bezpieczeństwa w szkole w ocenie rodziców oraz uczniów.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 wyrażali odmienne opinie co do bezpieczeństwa w placówce. Pani Dyrektor Maria Serdeczna powiedziała, że w pierwszym roku jej kadencji były sygnały od mieszkańców bloku dotyczące takich zachowań uczniów, natomiast obecnie nie ma żadnych zgłoszeń. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jeśli takie sytuacje mają miejsce, a stosowne służby nie reagują, to prosi o zgłoszenie do niego tych zdarzeń.

Niektórzy podkreślali, że ważne jest, aby uczniowie byli prowadzeni przez tych samych nauczycieli, ponieważ z dotychczasowych są zadowoleni. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Mariusz Borkowski odpowiedział, że w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę etaty obecnych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7, ale w związku z tym, że szkoła nie posiada w swoich zasobach kadrowych nauczycieli takich przedmiotów jak chemia, fizyka czy nauczycieli drugiego języka obcego, to przy zatrudnianiu będzie również brał pod uwagę obecnych nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 .

Jedna z osób powiedziała, że niewyobrażalna jest sytuacja, w której klasy VII nie będą miały kontaktu z wychowawcami, a w sprawach administracyjnych rodzice będą musieli przemieszczać się pomiędzy dwoma budynkami.

Rodzice zgłosili również propozycję zagospodarowania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przez utworzenie przedszkola, które ich zdaniem jest bardziej potrzebne w mieście niż dodatkowa lokalizacja dla Szkoły Podstawowej nr 7.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 zaznaczył, że zakładając takie rozwiązanie będzie dążył do tego, aby nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 realizowali jak najwięcej zajęć na terenie nowej placówki i może wpłynąć to na dotychczasowe przydziały nauczycieli.

Rodzice pytali również o odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 przekazał, że w budynku będzie obecny cały czas wicedyrektor oraz osoby zatrudnione na stanowiskach psychologa i pedagoga.

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 podkreśliła, że w jej ocenie taka lokalizacja w dwóch budynkach wydłuży czas pracy całej szkoły ze względu
na przemieszczanie się nauczycieli pomiędzy placówkami; będzie też oznaczała zerwanie dotychczasowych więzi ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 7.

Wyrażano zrozumienie, że reforma wprowadzana w tak krótkim czasie jest wyzwaniem i generuje różne potrzeby, ale część dzieci w obecnych klasach VI rozpoczęła naukę w wieku 6 lat i rozwiązanie z przeniesieniem ich do drugiego budynku jest kolejnym eksperymentem na tych dzieciach. Zastępca Prezydenta Miasta podkreślił, że proponujemy to rozwiązanie przez najbliższe 3 lata szkolne. W kolejnych latach liczba oddziałów w szkole powinna maleć.

Rodzice poruszyli również sprawy dot. niebezpiecznych zdarzeń z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w poprzednich latach oraz relacji Dyrektora szkoły z pracownikami. Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 zamanifestowali swoje poparcie dla Pani Dyrektor. Zapewniali także, że bezpieczeństwo w szkole jest na pierwszym miejscu .

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 przekazali, że ich ocena Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz proponowanego rozwiązania jest inna niż zostało to
im przedstawione. Zwrócili uwagę, że liczba klas proponowanych do przekazania do dyspozycji SP7 jest zbyt mała i nie zapewnia jednozmianowości . Zaproponowano także:

- nieprzyjmowanie dzieci spoza rejonu SP7, co zdaniem rodziców ograniczy liczbę uczniów w szkole;

- przeniesienie szkolnych ,,zerówek’’ do budynku ZSO nr 2;

- przeniesienie klas IV do ZSO nr 2 z uwagi na to, że również w tym przypadku następuje zmiana nauczycieli .

Rodzice pytali także co w przypadku braku akceptacji przez nich przedstawionej propozycji.

Zastępca Prezydenta Miasta powiedział, że brak takiej zgody będzie oznaczał pozostanie w dotychczasowym budynku i dłuższą naukę.

Zgłoszono propozycję przeprowadzenia ankiety wśród rodziców oraz wspólnego jej sformułowania z Radą Rodziców oraz Dyrektorem SP7.

Radny Rady Miasta Legionowo Leszek Smuniewski przekazał, że rodzice nie kwestionują osiągnięć ZSO nr 2, ale aktualnie bardzo dobrze oceniają SP7 i są w stanie zaakceptować wydłużony czas pracy. Oczekują, że ich wola w tej sprawie będzie brana pod uwagę przez władze miasta przy podejmowaniu decyzji.

Rodzice zgłosili propozycję przeprowadzenia głosowania podczas trwającego spotkania. Głosowanie odbyło się przez sformułowanie pytania: ,,Kto z Państwa jest za prowadzeniem zajęć dla kl VII w budynku ZSO nr 2?’’ Spośród obecnych na sali rodziców 3 osoby były za takim rozwiązaniem, reszta obecnych była przeciw.

Dalsza dyskusja dotyczyła przeprowadzenia ankiety. Zdania rodziców były różne tzn. w ocenie niektórych takiego rozwiązania nie powinna rozstrzygać ankieta; część rodziców postulowała, aby ankieta zawierała informację jak wyglądałoby funkcjonowanie Szkoły Podstawowej
nr 7 w kolejnych latach w jednym budynku; część rodziców twierdziła, że takiego badania
nie można przeprowadzić z uwagi na to, że dyrektor szkoły przekazał informację, że nie można przeprowadzić symulacji czasu pracy szkoły. Rodzice wnioskowali również, żeby ankieta była imienna oraz aby określany był próg odpowiedzi tak jak w przypadku referendum. Padła także propozycja przeprowadzenia ankiety jedynie wśród rodziców uczniów klas IV, V, VI, skoro proponowane rozwiązanie dotyczy 3 lat szkolnych.

Zastępca Prezydenta Miasta przekazał, że badanie opinii w tej sprawie powinno objąć rodziców wszystkich aktualnych uczniów szkoły, ponieważ funkcjonowanie klas VII i VIII w jednym budynku będzie skutkowało możliwym wydłużeniem czasu pracy dla wszystkich uczniów. Spotkanie zakończono wnioskiem, iż co do dalszych działań Urząd Miasta będzie porozumiewał się z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

 

Piotr Zadrożny

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE