wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Konsultacje społeczne w Gminie Legionowo dotyczące zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3
wtorek, 24-01-2017, godz. 13.46

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.1)) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/450/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 7461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 30 stycznia 2017r. o godzinie 18.00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Władysława Broniewskiego 7 odbędą sie konsultacje społeczne dotyczące zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z koniecznością dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.
2. Konsultacje adresowane są do rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zamieszkałych na terenie planowanym do włączenia do rejonu Szkoły Podstawowej nr 3.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania.
4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 6 lutego 2017r. na stronie internetowej www.legionowo.pl
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest I Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo Piotrowi Zadrożnemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE