wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Konsultacje społeczne dla rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 dotyczące lokalizacji i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas VII i VIII począwszy od roku szkolnego 2017/2018
wtorek, 24-01-2017, godz. 13.42

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.1)) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/450/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 7461) zarządza się, co następuje:

§1. 1. W dniu 25 stycznia 2017 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 11 odbędą sie konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas VII i VIII począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Konieczność ta wynika ze zmian związanych ze strukturą sieci szkół wprowadzanych nową ustawą o prawie oświatowym.

2. Konsultacje adresowane są do rodziców uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 7.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania.

4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 3 lutego 2017r. na stronie internetowej www.legionowo.pl

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest I Zastepca Prezydenta Miasta Legionowo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo Piotrowi Zadrożnemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE