wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

XXVI sesja Rady Miasta
piątek, 13-01-2017, godz. 13.11

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miasta Legionowo 25 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku C. U. z 27 grudnia 2016 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

10. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2016 roku.

11. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

12. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

W porządku obrad, w pkt. 9, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszącego.

Ilona Rutkowska, podinspektor w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE