wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz
niedziela, 08-01-2017, godz. 20.00

Prezydent Miasta Legionowo

działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) w związku z §18 ust.1oraz §16 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XXIV/320/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo na kwotę: 15 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) zwaną dalej ustawą;

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/320/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3) „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r.
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania w/w dokumentu, który jest dostępny na stronie www.bip.legionowo.pl oraz na stronie www.Legionowo.pl w zakładce NGO/Organizacje Pozarządowe.

2.Oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego, który musi stanowić, co najmniej 15 % kosztów całkowitych realizacji zadania, z czego minimum 5 % wkładu finansowego, a pozostałe 10 % - wolontariat lub/ i wkład rzeczowy.

3. Koszty zakupu sprzętu związanego merytorycznie z zadaniem, sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 10 % wysokości dotacji.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kalkulacji kosztów.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach zadania objętego niniejszym konkursem.

7. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),

b) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

d) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

e) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

f) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca).
 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców z Gminy Legionowo.

2. Termin realizacji zadania: od dnia ogłoszenia wyników do 31 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji zadania zostanie ściśle określony w umowie.

3. Konkurs dotyczy realizacji co najmniej 3 miesięcznych zajęć/inicjatyw/projektów odpowiadających na rzeczywiste zainteresowania, talenty, uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo.

4. Z konkursu wyłączone są oferty dotyczące rozwijania uzdolnień, zainteresowań i talentów sportowych.

5. Podmiot, który otrzyma wsparcie na realizację zadania objętego konkursem jest zobowiązany do udokumentowania prowadzonych działań. Dokumentacja powinna zawierać daty i godziny poszczególnych działań, listy osób uczestniczących wraz z podanym ich wiekiem oraz tematyką.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 31 stycznia 2017 roku do godz. 16:00.

2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

3. Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, rodzaj i nazwę zadania oraz adnotację „nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert”.

4. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Formularz można pobrać ze strony www.legionowo.pl w zakładce ,, Konkursy ofert”.

V. Tryb i termin wyboru ofert

1 .Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 07 lutego 2017 r., w Urzędzie Miasta Legionowo.

2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 16 lutego 2017 roku.

VI. Kryteria wyboru ofert

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

1.

I. Ocena możliwości realizacji zadania:
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań
przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań
i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne).

20

 

II. Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł:
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność
proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek
jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

15

3.

III. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób
uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu,
wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych
i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio
związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób
wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów

30

4.

IV. Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca
społeczna członków.

15

5.

V. Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację
zadań publicznych w latach poprzednich.

20

6.

Liczba punktów ogółem

100

VII. Na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Gmina Legionowo wydatkowała:

- w 2015 r. - 15 000 zł

- w 2016 r. - 15 000 zł

VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Edukacji – Magdalena Borecka, pok. 4.33, tel (22) 766 40 96.

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE